بد شده ایم !
از وقتی شروع کردیم به قربانت بروم های تایپی!
به دوستت دارم های اس ام اسی!
به عاشقتم های وایبری ، ویچتی ، لاینی ...
بد شده ایم !
از وقتی هر کدام از کانتکت لیستمان چیزی فرستاد و قلب های سرخ را روانه ی تکست کردیم....
و عشقم و عزیزم و گلم صدایش کردیم...
فرقی هم نمیکرد که باشد!
دیگر کلمات دم دستی ترین ترفندمان شد...
کلماتی که مقدسند...
که معجزه میکنند!!
افتادند زیر دست و پا ...
فرقی برایمان نکرد که چه کسی,باشد از چه جنسی باشد...
فقط اینکه باشد و دمی بگذرد برایمان کفایت کرد...!!!
بد شده ایم ! از وقتی لبخند زدیم و بوسیدیم و نوازش کردیم...
و آنسوی ماجرا پیچیدیم و پیچاندیم و به زرنگی خودمان آفرین گفتیم!!! 
حال خیلی هامان خوب نیست این روزها!
عادت کردیم مرگ خیلی چیزها را جشن بگیریم ,,,
دردناک است حال و روزمان!!
دردمان درمان دارد.............
کمی صداقت ....
کمی شهامت ...
فقط همین !!!!